Make your own free website on Tripod.com

Click on picture to return to main page.

Shu di huang, Dang Shen, Huang qui, He shou wu,
Ginseng, Ge jie, Fu ling. Gou ji zi, Ba ji tian,
Yin yang hun, Lu jiao jiao, Ginger, Cinnamon Bark,
Honey.  Produced by Allan 'Rocky' Baily, San Jose, CA.

We also offer Jamaican herbs,